Hawadere, mir hom a mal a Fraouch. Waou kummts dirts her? As Bernstoi, Töijaschm, Bergnaschraat oder gar Töijastoi? Owa bitschäi im Dialekt, wenns gäiht.

Hobts näa schäin Dank!

Enka Arbeitskreis Sprache & Literatur